Skip to content Skip to footer

AgroDigiRise

Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на аграрния сектор

АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит – браншови организации, научни, изследователски и развойни звена, обучителни институции, технологични компании и стартъпи, вносители на земеделска техника, експертни организации за бизнес развитие, обединени да работят за по-модерен, ефективен и дигитализиран агро-хранителен сектор. Асоцииран партньор е Община Пловдив.

Единно гише за услуги

АгроХъб.БГ като ЕЦИХ функционира като единно гише за услуги, насочени към земеделските производители, МСП и всички участници в агро-хранителната верига, както и към публичния сектор в Южен централен регион, с потенциал да разпростре услугите си в стратегически за агросектора райони на България. АгроХъб.БГ изгражда Национален демо център в Пловдив, както и още 15 демо точки в страната (в научни центрове, оранжерии и открити площи), чрез които стопаните могат да видят технологиите в действие и да се убедят за ползите да се инвестира в тях. 


Фокус: Прецизно земеделие

Развиване потенциала на агросектора чрез предоставяне на достъп по технологични решения и набор от услуги, подпомагащи дигиталната трансформация

Номер:101083473Програма:DIGITAL-2021-EDIH-01Продължителност:36 месеца (1 ноември 2022-31 октомври 2025)Бюджет:3 592 383,76 ЕвроФинансиращ орган:ЕК и МИРShare