Селското стопанство в концепцията за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

В областта на селското стопанство, Изкуственият интелект предоставя подходи за управление на експертна информация и знание за природата, природните процеси и съвременните аграрни технологии с цел намирането на интелигентни решения за ефективно използване на земята като източник на здраве, храна и доходи. Това е записано в „Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.“, приета от Министерски съвет на 16 декември 2020 г.

В документа се посочва още, че в животновъдството Изкуственият интелект предоставя средства за автоматизиране на мониторинга на животните и роботизиране на технологичните операции, включително интелигентно управление на отпадъците. Изкуственият интелект ще има ключово значение при решаването на важни проблеми свързани с растителна защита на земеделските култури и горския фонд, ветеринарна фармация и медицина, агроекология и токсикология, генетика и селекция на растенията и животните. Елементи на Изкуствения интелект се използват при управление на данни за климатични, метеорологични и почвени условия, за задълбочен анализ на статистическа информация за селско-стопанското производство, за обработка на изображения от дронове и комуникационни средства в реално време, при изграждане на дигитални двойници, за подпомагане автоматизирането на процеси и намаляване на човешкия труд. Изкуственият интелект съществено ще допринесе за развиване на модерно, ефективно, базирано на знание селско стопанство, с което да се повиши качеството на храната и да се опазят природните ресурси.

По отношение на интелигентното селско стопанство, в документа се посочва, че в България вече са налице необходимите условия за разработка и внедряване на сравнително мащабни приложения на Изкуствения интелект в растениевъдството и животновъдството – висока степен на свързаност, облачни структури за обмен и съхранение на данни, достъпни публични данни, квалифицирани разработчици и специалисти за поддръжка на сложни киберфизични системи. Вграждане на технологиите на Изкуствения интелект ще позволи създаването на комплексни инфраструктури, интегриращи виртуалния и физическия свят и осигуряващи поддръжка на селскостопанските дейности, като например дистанционно управление на процесите; ефективно използване и мониторинг на качеството на водните ресурси и почвата; наблюдение и контрол на растежа на земеделските култури, с цел повишаване на добива и подобряване на вкусовите качества на селскостопанската продукция; анализ на сензорни данни и публично достъпни сателитни изображения и прилагане на дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена продукция без негативни ефекти върху климата и околната среда. Въвеждането на съвременни технологии, например използването на автоматика и роботи в различни процеси на растениевъдството и животновъдството, ще бъде важно практическо доказателство за ползата от автоматизация на непривлекателните дейности. В системите за интелигентно селско стопанство се интегрират различни технологии на Изкуствения интелект: машинно самообучение включително дълбоко самообучение; семантично моделиране и онтологично инженерство; интелигентни автономни агенти и мулти-агентни системи; съпътстващи технологии като Интернет на нещата и облачни структури; изграждане и поддръжка на 3D модели; анализ, интегриране и агрегиране на големи масиви от данни за прогнозиране и вземане на оперативни решения. Няколко прототипни разработки в тази област след задълбочена оценка биха могли да послужат като референтна инфраструктура, която да се адаптира и доразвива за различни региони на България в услуга на земеделските производители. Така ще се подпомогне формиране и реализация на консолидирана аграрна политика, използваща предимствата от прилагане на Изкуствения интелект в земеделието, и ще улеснят навлизането на цифровизацията и Индустрия 4.0 в селското стопанство. Освен това ще стане възможно да се планират мерки за развитие на професионални кадри по интелигентно селско стопанство.

Друга значима посока в развитието на интелигентно селско стопанство, важна само по себе си, е събиране, филтриране, калибриране, интеграция и организация на обемните масиви от данни и понятия в областта. Необходимо е описателната информация да се представя като текст, откъдето да се извличат (полу-)структурирани характеристики с цел улесняване на автоматичната интеграция с други ресурси от данни и анализ със средствата на Изкуствения интелект. Важни задачи, свързани с подготовка на данните, са:

  • Да се създаде онтология с етикети (имена на понятия) на български език, която систематизира концептуални знания и данни от природните науки биология и химия за земеделските култури, вредителите, мерките за борба с вредителите и сложните връзки между тях. Този информационен ресурс ще направи възможна разработката на интелигентна система, лесно използваема от голям брой потребители в аграрната сфера. Това ще доведе до по-голяма ефективност в използването на химически и биологически средства за растителна защита и опазване на околната среда. В бъдеще системата може да се мултиплицира за растителна защита на гората (много важен природен ресурс на България) и ветеринарната фармация.
  • Да се организира и формализира знанието относно стратегически за България култури и сортове – техните биологични, химични и физични характеристики; пространствени данни за климат и почви; особености на производство: от семена и посадъчен материал, през съвременни аграрни технологии, до качество, ефективност и реализация на пазара.

Необходимо е националният информационен ресурс да се подготви в стандартизиран формат, който да позволи лесно установяване на интероперабилност с международно достъпни информационни ресурси (например отворени свързани данни в областта на земеделието и науките за живота), с цел да се захранва българският облак от публични данни и да се разработват нови интелигентни аналитични методи и подходи.

Стратегическият документ „Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.“ може да се изтегли  ТУК.

Източник: mtitc.government.bg

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: transparent;background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close