Мястото на селското стопанство в стратегическия документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

Ускорената цифровизация на българското земеделие и селски райони е необходим процес за намаляване на бюрократичната тежест, оптимизиране на процесите на производство, увеличаване на доходите и добивите на земеделските стопани, постигане на устойчива био-индустрия, поддържане на безопасността на храните в условия на увеличена индустриализация и нови неутвърдени технологии, драстично увеличение на конкурентоспособността и увеличеното търсене на българската продукция на единния европейски и световен пазар. Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България предвижда следните направления на дейност, които да разгърнат потенциала на българската аграрна икономика: изграждане и развиване на подходяща цифрова инфраструктура за комуникация и свързаност; инвестиции за модернизация и технологии за прецизно земеделие; развитие на цифрови мрежи и използване на програмни приложения в управлението на дейността и вземането на решения; информираност, обучение и съветнически услуги за развиване на цифрови умения и квалификация, научно-изследователска дейност и иновации, партньорство за обмен и трансфер на иновации, развиване на инфраструктура за експериментиране и достъп до нея.

Тази област на въздействие съответства на приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“ в националната програма „България 2030“ и на Цел 2 „ Край на глада – постигане на продоволствената сигурност и по-добро хранене, стимулиране на устойчиво селско стопанство“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.

Това е записано в Националния стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“, приет с Решение на Министерски съвет от 21 юли 2020 г. В документа е посочено, че развитието на цифровите технологии и тяхното навлизане във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, засилване на търсенето и предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства в периода до 2030.

Цифровата трансформация е процес, характеризиращ се с повсеместно внедряване и комбиниране на цифрови технологии във всички сфери на обществения и стопански живот. Ускорената цифрова трансформация е предпоставка за изпреварващо развитие на икономическото производство, за растеж и повишаване на доходите. Развитието на този процес изисква адекватни и своевременни мерки за повишаване на знанията и уменията на гражданите, за придобиване на нови умения и квалификация и за създаване на култура на учене през целия живот, която да отговаря на все по-динамичния характер на пазара на труда.

Цифровата трансформация, наред с „Европейския зелен пакт“, е основен приоритет и на европейско ниво. Европейската комисия ежегодно отчита цифровия напредък в държавите членки на ЕС чрез индикатори, съставляващи индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). За съжаление, България се нарежда на последно място по този показател. Съществено е и изоставането спрямо средноевропейските нива на цифровата свързаност, използването на цифровите умения онлайн, цифровизацията на предприятията и цифровите обществени услуги.

Кризата с COVID-19 също така потвърди необходимостта от ускоряване на цифровата трансформация на практика във всички икономически и социални сектори и доказа, че мащабните усилия за оползотворяване на потенциала на цифровите технологии са не само необходими, но и задължителни. Посредством тях икономиката ще увеличи своята конкурентоспособност и устойчивостта си, както и ще създаде нови източници на приходи от нови бизнес модели и услуги, които създават работни места. Инвестициите в цифрови технологии са също инвестиции в постигането на амбициозните цели на Европейски зелен пакт като изграждане на чиста и кръгова икономика, интелигентната мобилност, енергийната интеграция, прецизното земеделие и др.

Пандемията доказа все по-нарастващото значение на цифровизацията за всички аспекти на икономиката, обществото и държавното управление. Тя потвърди и необходимостта от изграждане на високоскоростна цифрова свързаност и оползотворяването на потенциала на данните чрез премахването на пречките пред тяхното споделяне. Тази сложна обстановка показа, че изкуствения интелект и роботиката могат да дадат много решения за подобряване на здравеопазването. Безспорно бяха доказани и ползите от електронното образование и обучение, и техния социален ефект.

Пандемията доказа все по-нарастващото значение на цифровизацията за всички аспекти на икономиката, обществото и държавното управление. Тя потвърди и необходимостта от изграждане на високоскоростна цифрова свързаност и оползотворяването на потенциала на данните чрез премахването на пречките пред тяхното споделяне. Тази сложна обстановка показа, че изкуствения интелект и роботиката могат да дадат много решения за подобряване на здравеопазването. Безспорно бяха доказани и ползите от електронното образование и обучение, и техния социален ефект.

Икономическите и социалните последици от COVID-19 са безпрецедентни и призовават към силни, колективни и спешни мерки за възстановяване на икономиката на България към устойчив и включващ растеж.

Стратегическият документ определя визията и целите на политиката за цифрова трансформация на Република България за периода до 2030 г., като обобщена политическа рамка, в която намират място Националната програма „Цифрова България 2025”, приоритетите на „Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030”, както и редица други национални стратегически документи с технологична компонента, изброени в приложението към документа, обхващащи периода 2020-2030. В него са взети предвид целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и използването на новите технологии за тяхното постигане, както и стратегически документи на Европейската Комисия „Европа, пригодна за цифровата ера“, „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, „Нова индустриална стратегия за Европа“ и др.

Стратегическият документ „Цифровата трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ може да се изтегли ТУК.

 

Източник: mtitc.government.bg

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: transparent;background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close