Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Технологично модерно, ефективно, конкурентноспособно, устойчиво и привлекателно за младите “умно зелено” земеделие в България.

Consectetur adipiscing elit, sed do euism od tempor incidunt ut labore.

Consectetur adipiscing elit, sed do euism od tempor incidunt ut labore.

Consectetur adipiscing elit, sed do euism od tempor incidunt ut labore.

Let our creative experts show you the real options for business growth.

Предоставяне на достъп до експерти с различен профил, подпомагащи процеса на внедряване на технологични решения в агро сектора, търсене на инвестиции, бизнес планиране, маркетингово позициониране, навлизане на нови пазари и скалиране на бизнеса, както и развиване на дигитални компетентности.

Активиране на връзките между участниците в агро-хранителната верига – земеделци и производители, научни, образователни и развойни звена, вносители на машини и земеделска техника, ИТ компании и стартъпи, публична власт, инвеститори и други заинтересовани страни чрез създаване на поводи и пространство за обмен на знания и опит

Повишаване на знанията за новите технологии – интернет на нещата, изкуствен интелект, блокчейн, големи данни, машинно обучение и др.; Разясняване приложенията и ползите от използването им в земеделието; въвеждане на цифровите иновации в агросектора. Пренос на ноу-хау и добри практики, подходи за внедряване.