Skip to content Skip to footer

Управление на риска при трайни насаждения в Португалия

Използването на цифрови технологии за създаване на карти за управление на риска, така че да се улесни ранното откриване на вредители по растенията. По тези въпроси работи Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Португалия от Регионалния клъстер „Иберия“.

Този Пилотен иновативен експеримент има за цел да използва цифрови технологии за ранно откриване на вредители в три различни вида насаждения: лозя, коркови дървета и маслинови дървета. За да идентифицира симптомите на вредителите по растенията, които понякога могат да бъдат сходни за различните болести, на ранен етап експериментът комбинира ключови технологии за наблюдение на културите, като дистанционни сензори, алгоритми за изкуствен интелект (AI) и модели за прогноза на времето. Тяхната синергия помага да се установят модели на данни за симптомите, като по този начин се създават карти за управление на риска, които подпомагат фермерите при смекчаване на отрицателните въздействия върху околната среда от производството.

Анализът на събраната информация идентифицира и характеризира условията, при които някои заболявания най-вероятно се появяват в съответните култури. За да улесни решаването на тези проблеми с оперативни показатели, този пилотен експеримент постига баланс между количеството данни, необходими за автоматичната работа на алгоритмите, и бързото покритие на големи площи, за да се гарантира ранно откриване на заразяването.

Източник: SmartAgriHubs