Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Цифрови решения в стопанства в Нидерландия

Цифровизиране на процесите на вземане на решения чрез съхраняване на данни, събрани от приложение за дистанционно наблюдение и превеждането им в персонализирани съвети към фермерите. Това са задачите, по които работи Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Нидерланидия от Регионалния клъстер „Северозападна Европа“

Интегрирането на данни от дистанционно проучване, направено посредством различни спътници, дронове, машини и сензори, дава възможност на този Пилотен иновативен експеримент да разработи цифрова инфраструктура, базирана във фермата. Това дигитално решение съхранява, извлича и анализира информация, засягаща селскостопанското производство. В тази връзка експериментът адресира липсващото звено в дискусията, свързана с големите масиви от данни /Big Data/ и управлението на данните в самата ферма. Множеството от данни обаче е безполезно за фермерите, ако не са вградени във функционален контекст, който подкрепя практическото му приложение. Следователно екипът по проекта разработва прототип, улесняващ цифровизацията на селското стопанство и по-специално процесите, свързани с вземане на решения от фермерите и техните работници и служители.

Дори преди данните от дистанционните датчици и машините да бъдат усвоени и превърнати в жизненоважни съвети и инструкции, този Пилотен иновативен експеримент оценява специфичните изисквания на участващите земеделски производители, за да предложи атрактивни пазарни инициативи и успешни решения. Тази оценка ще подобри съществено устойчивостта на производството, като същевременно свързва компоненти и компетенции на други пилотни експерименти в рамките на проекта SmartAgriHubs.

Източник: SmartAgriHubs