Skip to content Skip to footer

Общи условия

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта) на Институт за агростратегии и иновации (ИАИ), Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайта на Института се счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Сайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адреси www.agrohub.bg, www.agrohub.eu или някои от поддомейните на същия адрес.
„Връзка (препратка/линк)“ означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
„Услуги“ на сайта включват, но не се ограничават до:
достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни, RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;
получаване на email – бюлетини от потребители на сайта.
получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.
„IP Адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Форсмажорно/случайно събитие“ е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
„Злонамерени атаки от трети лица“ – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и НККУ. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с Института.

Съдържанието на интернет-страницата на Института не трябва да се тълкува като препоръка или предложение за покупка или продажба на каквито и да било финансови инструменти.

Информацията, съдържаща се на тази интернет-страница не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като база за вземане на инвестиционни решения.

ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта принадлежат на Националната кописия за корпоративно управление и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Вие можете свободно да публикувате връзки към сайта, като посочвате източника и автора на съответния материал. Използването на кой да е от предоставените ресурси без изричното писмено съгласие на ИАИ е забранено. Изключение се прави само за статистически данни, чието използване се разрешава при изрично посочване на Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) като техен източник.

Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

ІV. ОТГОВОРНОСТИ
ИАИ не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Институтът за агростратеги и иновации се стреми да предоставя на потребителите вярна и точна информация, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени в резултат на използване на тази интернет-страница и информационните ресурси, съдържащи се в нея.

Институтът не носи отговорност за действията на своите потребители, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на Потребителя, който е предприел тези действия.

ИАИ не носи отговорност за вреди, причинени чрез предоставяните от нея услуги, от действието или бездействието на потребители на сайта спрямо трети лица. Института не носи отговорност за съдържанието на страници, към които предоставя връзки или към които потребители са публикували връзки. ИАИ не носи отговорност и не гарантира достоверност, пълнота и изчерпателност на информация и/или документи, публикувани от потребителите. Института не носи отговорност в случаите, когато публикувано от потребител съдържание (новина, информационен ресурс и т.н.) се окаже обект на авторско право на трето лице. В този случай, при надлежно уведомяване, Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) се задължава да премахне съдържанието, както и да предприеме действия срещу съответния Потребител.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИАИ
Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) има право да съхранява цялата информация, която потребителите публикуват (включително текст, снимки, препратки и други информационни ресурси) и да я предоставя за безплатно и/или платено ползване от потребителите на сайта по силата на законови разпоредби и/или вътрешни документи на ИАИ.

Институтът има право да редактира публикувано съдържание, ако то не отговаря на някое от условията, посочени в настоящия документ, на интернет етикета, на добрия тон или на действащото законодателство. ИАИ има право да редактира предоставени от потребителите текстове без да променя техния смисъл, като се цели по-добро възприемане и разбиране на текста от останалите посетители на сайта.

Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) има право да премахне публикувана информация по сигнал от надзорен или правораздавателен орган, както и в случаите, когато са налице основателни съмнения за нарушение на авторските права върху съдържание, публикувано от Потребител на услугите.

Институтът се задължава, доколкото е в нейните възможности, да осигури нормален достъп за използване на услугите, предоставяни от сайта, както от регистрирани потребители, така и от другите посетители на интернет-страницата.

Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) се задължава да съхранява информацията, предоставена от потребителите, по начин, който не позволява нейното придобиване от трети лица, освен в случаите, когато целта на предоставяната информация е нейното разпространение.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

Всеки Потребител има право на регистрация с едно Потребителско име и парола в сайта на Института, освен в случаите, когато по силата на действащото законодателство, вътрешен документ или Договор с ИАИ има право на повече от един потребител.

Всеки Потребител има право на достъп с потребителското си име и паролата си до ресурсите, които сайтът предоставя срещу регистрация.

Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя на сайта.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от ИАИ услуги и публикуваните от него ресурси.

Когато става дума за достъп до платени услуги или услуги с ограничен достъп, всеки Потребител е длъжен да пази потребителските си данни от други лица с цел предотвратяване на неоторизиран достъп на трети лица до информационните ресурси на сайта.

Всеки Потребител, преди да публикува текстове или други ресурси на сайта, следва да се увери в тяхната достоверност и пълнота.

VІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) не събира и не оперира с лични данни. Института не носи отговорност за публикуване на лични данни от страна на трети лица чрез нейните информационни ресурси.

Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) има право да събира и използва друга информация за своите Потребители. Информацията може да включва и-мейл адрес (електронна поща), IP адрес, от който се осъществява достъпа и др. Потребителят предоставя информацията доброволно при използване и/или публикуване на ресурси. За предоставените й или станали известни данни за потребителите, които не представляват лични данни, Института полага дължимата грижа за тяхното опазване от трети лица, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Институтът за агоростратегии и иновации може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на Потребител, който посещава сайта. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на Потребителя за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с уеб сайта на Института. Бисквитки (cookies) може да се използват за съхранение на елементи като потребителски предпочитания, особености на компютъра (разделителна способност на монитора и т.н.) и други. Всеки сайт може да изпрати бисквитка на браузъра, ако настройките на браузъра го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил cookies, да има достъп до съхранената информация. Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) използва бисквитки за съхраняване на потребителските предпочитания и обобщен анализ на посещаемостта и „помни“ Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) или в резултат на промени в приложимото законодателство.

При промяна на настоящите Общи условия Института се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет и да уведоми посетителите на уеб-сайта в срок най-малко 3 дни преди влизането им в сила.

ІХ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

Х. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.