Skip to content Skip to footer

Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: Комисията представя стратегии за данните и за изкуствения интелект

Европейската комисия разкрива своите идеи и действия за цифрова трансформация, която работи в полза на всички, отразявайки най-добрите страни на Европа: открита, справедлива, многообразна, демократична и уверена. Тя представя европейско общество, разполагащо с цифрови решения, при които на първо място се поставят хората, разкриват се нови възможности за предприятията и се подобрява разработването на надеждни технологии с цел насърчаване на отворено и демократично общество и на динамична и устойчива икономика. Цифровите технологии са основен фактор в борбата с изменението на климата и в постигането на екологичния преход. Представената днес Европейска стратегия за данните и вариантите на политики, с които да се гарантира ориентирано към човека разработване на изкуствения интелект(ИИ), са първите стъпки към постигането на тези цели..

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: Днес представяме нашата амбиция да изградим цифрово бъдеще на Европа. То обхваща всичко — от киберсигурността до критичните инфраструктури, от цифровото образование до уменията, от демокрацията до медиите. Искам цифровата Европа да отразява най-доброто от Европа — да е открита, справедлива, многообразна, демократична и уверена.

 

Изпълнителният заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер заяви: Искаме всеки гражданин, всеки работник, всяко предприятие да имат реална възможност да се възползват от предимствата на цифровизацията. Независимо дали става въпрос за шофиране, което е по-безопасно или по-малко замърсяващо благодарение на свързаните с интернет автомобили, или дори за спасяване на човешки живот чрез използването на основани на ИИ медицински изображения, които дават възможност на лекарите да откриват по-рано от всякога заболяванията.

 

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: Обществото ни генерира огромна вълна от промишлени и публични данни, които ще преобразят начина, по който произвеждаме, потребяваме и живеем. Искам европейските предприятия и нашите многобройни МСП да имат достъп до тези данни и да създават стойност за европейците — в това число и чрез разработване на приложения с изкуствен интелект. Европа разполага с всичко необходимо, за да е начело в надпреварата за големи информационни масиви и да запази своя технологичен суверенитет, лидерската си позиция в промишлеността и икономическата си конкурентоспособност в полза на европейските потребители.

ЕС като надежден цифров лидер

Ако се използват по предназначение, цифровите технологии ще са от полза за гражданите и за предприятията по много начини. През следващите пет години Комисията ще съсредоточи усилията си върху постигането на три основни цели в цифровата сфера:

· технология, която работи за хората;

· справедлива и конкурентоспособна икономика: и

· открито, демократично и устойчиво общество.

Европа ще се възползва от дългогодишната си традиция в технологиите, изследванията, иновациите и изобретателността, както и от своята силна защита на правата и основните ценности. Новите политики и рамки ще й дадат възможност да разгърне авангардни цифрови технологии и да укрепи капацитета си в областта на киберсигурността. Европа ще продължи да опазва своето отворено, демократично и устойчиво общество, а цифровите инструменти могат да бъдат в подкрепа на тези принципи. Тя ще проправя и следва свой собствен път, за да стане икономика и общество, които са конкурентоспособни в световен мащаб, основани на ценности, приобщаващи и цифрови; същевременно тя ще продължи да бъде отворен, но основан на правила пазар и да работи в тясно сътрудничество с международните си партньори.

Европа като лидер в надеждния изкуствен интелект

Европа разполага с всичко необходимо, за да се превърне в лидер в областта на системите с изкуствен интелект (ИИ), които могат да бъдат използвани и прилагани безопасно. Имаме отлични научноизследователски центрове, сигурни цифрови системи и солидна позиция в областта на роботиката, както и в конкурентоспособни отрасли в производството и услугите — от автомобилостроенето до енергетиката и от здравеопазването до селското стопанство.

В своята Бяла книга, представена днес, Комисията предвижда рамка за надежден изкуствен интелект, основан на високи постижения и доверие. Тя има за цел, чрез партньорство между частния и публичния сектор, да се мобилизират ресурси по цялата верига за създаване на стойност и да се създадат правилните стимули за ускореното разгръщане на ИИ, включително в по-малките и средните предприятия. Това включва сътрудничество с държавите членки и научноизследователската общност с цел привличане и задържане на таланти. Като се има предвид, че системите с ИИ може да са сложни и в определени случаи да са свързани със значителни рискове, от определящо значение е изграждането на доверие. Ясни правила трябва да уреждат въпросите, свързани с високорисковите системи с ИИ, без по-малко рисковите системи да се обременяват с твърде много тежести. Строгите правила на ЕС за защита на потребителите, за справяне с нелоялните търговски практики и за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот продължават да се прилагат.

В случаите с висока степен на риск, като например в здравеопазването, полицейската дейност или транспорта, системите с ИИ следва да са прозрачни, проследими и с гарантиран човешки надзор. Органите следва да могат да изпитват и сертифицират използваните от алгоритмите данни по същия начин, както проверяват козметични продукти, автомобили или играчки. Необходими са обективни данни, за да се обучават високорисковите системи да работят правилно и за да се гарантира спазването на основните права, и по-специално недискриминация. Макар че днес използването на лицево разпознаване за дистанционна биометрична идентификация е по принцип забранено и може да се прилага само в изключителни, надлежно обосновани случаи и в пропорционална степен — при наличие на предпазни мерки и въз основа на правото на ЕС или на националното право — Комисията иска да започне широкообхватен дебат при какви обстоятелства такива изключения евентуално може да са обосновани.

По отношение на по-нискорисковите приложения с ИИ Комисията предвижда режим на доброволно етикетиране, ако се прилагат по-високи стандарти.

Всички приложения с ИИ имат място на европейския пазар, стига да се съблюдават правните норми на ЕС.

Европа като лидер в икономиката, основана на данни

Количеството на данните, генерирани от предприятията и публичните органи, непрестанно расте. Следващата вълна от промишлени данни коренно ще преобрази начина, по който произвеждаме, потребяваме и живеем. По-голямата част от техния потенциал обаче все още не се използва. Европа разполага с всичко необходимо, за да стане лидер в тази нова, основана на данни икономика: с най-солидната промишлена база в света, като МСП са жизненоважна част от промишлената структура, с технологии, с умения, а сега — и с ясна визия.

Целта на Европейската стратегия за данните е да се осигури ЕС да стане модел за подражание и лидер в общество, което благодарение на данните разполага с повече възможности за действие. Ето защо в нея се предвижда изграждането на истинско европейско пространство на данни, единен пазар за данни, за да се отключи потенциалът на неизползваните данни, като се позволи те да се движат свободно в рамките на Европейския съюз и между отраслите в полза на предприятията, научните изследователи и публичните администрации. Гражданите, предприятията и организациите следва да разполагат с повече възможности да вземат по-добри решения благодарение на информацията, получавана от нелични данни. Тези данни следва да бъдат на разположение на всички, независимо дали става въпрос за публичния или частния сектор, за стартиращи предприятия или за гиганти.

За да постигне това, Комисията ще предложи първо да се създаде подходящата регулаторна рамка за управлението на данни, за достъп до тях и за повторното им използване, както между отделните предприятия, така и между предприятията и правителството, и между отделните администрации. Това води до създаването на стимули за обмен на данни, установяването на практични, справедливи и ясни правила за достъп до данните и за тяхното използване — правила, които са съобразени с европейските ценности и права, като например защитата на личните данни, защитата на потребителите и правилата за конкуренцията. Това също така означава да се предостави по-широк достъп до данните в публичния сектор чрез отваряне на набори данни с висока стойност в рамките на целия ЕС и чрез даване на възможност за тяхното повторно използване с цел осъществяване на иновации на най-високо ниво.

На второ място, Комисията има за цел да подкрепи развитието на технологичните системи и инфраструктурите от следващо поколение, което ще позволи на ЕС и на всички действащи лица да се възползват от възможностите, предоставяни от цифровата икономика. Комисията ще инвестира в проекти със значително европейско въздействие, свързани с европейските пространства на данни и с надеждни и енергийно ефективни инфраструктури „в облак“.

На последно място, тя ще предприеме специфични за отделните сектори дейности, за да включи европейските пространства на данни например в промишленото производство, зеления пакт, мобилността или здравеопазването.

Комисията също така ще работи за по-нататъшно преодоляване на недостига на цифрови умения сред европейците и ще проучи по какъв начин да даде на гражданите по-добър контрол над тези, които имат достъп до техните машинно генерирани данни.

Следващи стъпки

Както е посочено в представената днес стратегия, Комисията ще представи по-късно през годината законодателен акт за цифровите услуги и план за действие за европейската демокрация, ще предложи преразглеждане на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги (eIDAS) и ще засили киберсигурността чрез съвместно киберзвено. Европа също така ще продължи да изгражда съюзи с глобалните партньори, като ефективно използва своята регулаторна сила, изграждане на капацитет, дипломация и финанси, за да популяризира европейския модел на цифровизация.

По Бялата книга за изкуствения интелект вече тече обществена консултация, която ще продължи до 19 май 2020 г. Комисията също така приема отзиви във връзка със своята стратегия за данните. С оглед на получените коментари Комисията ще предприеме по-нататъшни действия в подкрепа на разработването на надежден ИИ и цифровата икономика.

Източник: еc.europa.eu