Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Покана по линия на Европейския зелен пакт: Инвестиции на стойност 1 млрд. евро в подкрепа на екологосъобразния и цифровия преход

Покана по линия на Европейския зелен пакт: Инвестиции на стойност 1 млрд. евро в подкрепа на екологосъобразния и цифровия преход

Европейската комисия взе решение да обяви покана на стойност 1 млрд. евро за научноизследователски проекти и проекти за иновации в отговор на климатичната криза и в подкрепа на защитата на уникалните екосистеми и биоразнообразие на Европа. Финансираната в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ покана по линия на Европейския зелен пакт, регистрацията за която ще започне днес, ще ускори възстановяването на Европа от кризата с коронавируса, като превърне екологичните предизвикателства във възможности за иновации.

Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Поканата по линия на Европейския зелен пакт, която е на стойност 1 млрд. евро, е последната и най-голямата по „Хоризонт 2020“. Тъй като иновациите са в центъра им, тази инвестиции ще ускорят устойчивия и справедлив преход към неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. Тъй като искаме тази системна трансформация да обхване абсолютно всички, призоваваме за конкретни действия за нови начини на взаимодействие с гражданите и за увеличаване на обществената значимост и въздействие.

Предстоящата покана по линия на Зеления пакт се отличава по някои важни аспекти от предишните покани по „Хоризонт 2020“. С оглед на належащия характер на проблемите, по които се работи, целта ще бъде да се постигнат видими и ясни резултати в кратко- до средносрочен план, но с перспектива за дългосрочна промяна. Действията са по-малко на брой, но са по-целенасочени, по-мащабни и с по-голяма видимост и с фокус върху възможностите за бързо увеличаване на мащаба, разпространение на резултатите и възприемане на практиките.

От проектите, които ще получат финансиране по поканата, ще се очаква да постигнат резултати с ясни ползи в десет области:

Осем тематични области, които съответстват на основните направления на Европейския зелен пакт:

 1. Засилване на амбициите в областта на климата
 2. Чиста, достъпна и сигурна енергия
 3. Промишленост за чиста и кръгова икономика
 4. Енерго- и ресурсноефективни сгради
 5. Устойчива и интелигентна мобилност
 6. „От фермата до трапезата“
 7. Биоразнообразие и екосистеми
 8. Нетоксична околна среда с нулево замърсяване

И две хоризонтални области — укрепване на познанията и предоставяне на възможности за действие на гражданите, които са с по-дългосрочна перспектива по отношение на осъществяването на трансформациите, предвидени в Европейския зелен пакт.

Инвестициите в размер на 1 млрд. евро ще продължат изграждането на европейските системи и инфраструктури на знанието. Поканата включва възможности за международно сътрудничество, чрез което да се отчитат потребностите на по-слабо развитите нации, особено в Африка, в контекста на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие.

Крайният срок за представяне на предложения е 26 януари 2021 г., като се очаква избраните проекти да започнат през есента на 2021 г.

Информационният ден и срещата за търсене на партньори по поканата на „Хоризонт 2020“ по линия на Европейския зелен пакт ще се проведат в рамките на преминаващите виртуално Дни на европейските научни изследвания и иновации на 22 — 24 септември 2020 г.

Контекст

Европейският зелен пакт е планът и пътната карта на Европейската комисия за превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. с устойчива и приобщаваща икономика.

За да се постигне целта за 2050 г., ще бъде необходимо всички сектори на икономиката да предприемат действия, включително:

 • инвестиции в екологосъобразни технологии;
 • подкрепа на иновациите в промишлеността;
 • въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт;
 • декарбонизация на енергийния сектор;
 • подобряване на енергийната ефективност на сградите;
 • работа с международните партньори за подобряване на екологичните стандарти в световен мащаб.

За повече информация

Информационен документ — Покана на „Хоризонт 2020“ по линия на Европейския зелен пакт

Портал за обществени поръчки и финансиране

Научни изследвания и иновации за Европейския зелен пакт

Източник: ec.europa.eu